Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ossrb/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 763

Istorija odbojke u Srbiji

artisticvolley

Odbojka je nastala 1895. godine u Sjedinjenim Ameri?kim Dr?avama, kada je g. Vilijam G. Morgan, profesor fizi?kog vaspitanja u Holiouku (Masa?usets), izmislio novu igru koju je nazvao Mintonet. Prvi egzibicioni me? je odr?an na Springfild koled?u 1896. godine, nakon ?ega je ubrzo igra dobila naziv koji ?e ostati sve do dana?njih dana - eng. Volleyball (u po?etku Volley Ball). Prvobitna pravila, koja su se zna?ajno razlikovala od trenutno va?e?ih, evoluirala su tokom godina i ?esto se menjala, pogotovo u prvim fazama razvoja novog sporta koji je po?eo aktivno da se upoznaje sa ostatkom sveta za vreme i nakon I svetskog rata preko ameri?kih vojnih trupa koje su bile stacionirane u inostranstvu, prvenstveno u Evropi i Aziji.

 

U na?u zemlju odbojku je 1924. godine doneo g. Vilijam Vajland, profesor folklora i narodnih sportova iz Ouklenda (Kalifornija), kada je u organizaciji Crvenog krsta odr?ao niz predavanja i demonstracija ameri?kih sportova u Beogradu i Novom Sadu. Veruje se da njegov dolazak ozna?ava po?etak odbojke na ovim prostorima, a 1924. se smatra za godinu kada je prvi put odbojka?ka lopta do?la u Srbiju. Odbojka?ki sport je bio poznat na?oj javnosti i pre ovog doga?aja, ali javna utakmica sa zvani?nim odbojka?kim pravilima nije mogla biti odr?ana ranije. Ipak, pre II svetskog rata nije postojalo organizovano takmi?enje u na?oj zemlji. Odbojka je predstavljala jednu od ve?bi i dopunski sport u okviru Sokolskih dru?tava, koja su je u to vreme jedina praktikovala. Na dopisnici sa desne strane se vidi primer rasporeda ve?bi Jugoslovenskog sokolskog saveza.

Odbojka?ka takmi?enja sokolskih dru?tava igrana su po ?upama, kao ?upska prvenstva. Nezvani?no, odbojku su igrali studenti na fakultetima, u?enici po vi?im ?kolama i gimnazijama, kao i ?lanovi raznih gimnasti?kih dru?tava. U to vreme, odbojka nije zahtevala skupe rekvizite i posebne uslove za pravljenje terena, tako da je ovaj sport bio dosta razvijen i igrao se po letovali?tima, pla?ama, parkovima itd. Na slici sa desne strane mo?ete videti kompleks igrali?ta i ve?bali?ta Mu?ke realne gimnazije u Novom Sadu iz 1935. godine sa terenom za odbojku.

U periodu okupacije, izme?u 1941. i 1944. godine, odbojka se igrala veoma aktivno, odr?avana su brojna takmi?enja, a sve vi?e sportskih klubova je osnivalo svoje odbojka?ke sekcije. Na slici ispod mo?e se videti detalj sa odbojka?ke utakmice odigrane 1942. godine izme?u klubova SK 1913 i Bob, negde na Ta?majdanu.

 

Odbojka?ki savez je osnovan 1946. godine u okviru Saveza za fizi?ku kulturu Jugoslavije. Godinu dana kasnije, 1947. godine, osnovana je Svetska odbojka?ka federacija (FIVB), a tada?nja Jugoslavija je bila jedan od 14 osniva?a (uz Belgiju, Brazil, ?ehoslova?ku, Egipat, Francusku, Holandiju, Ma?arsku, Italiju, Poljsku, Portugal, Rumuniju, Urugvaj i SAD).

 

Od 13. februara 1949. godine, Odbojka?ki savez je postao samostalna sportska organizacija. Dve godine kasnije, na Evropskom prvenstvu za seniorke odr?anom u Parizu, stigla je i prva medalja za na? sport - ?enska odbojka?ka reprezentacija Jugoslavije osvojila je bronzanu medalju.

Taj uspeh su ponovili seniori 1975. godine kada je na?a zemlja prvi put u istoriji bila doma?in najve?eg evropskog takmi?enja u mu?koj i ?enskoj konkurenciji. Na?i odbojka?i su u poslednjem me?u Finalne grupe pobedili Bugarsku sa 3:0 u prepunoj hali "Pionir" u Beogradu i okitili se bronzanom medaljom, ukrasiv?i tako besprekornu organizaciju prvenstva u na?oj zemlji.

Na slici sa desne strane mo?ete videti detalj sa ceremonije dodele medalja.

Uporedo sa razvojem odbojke u na?oj zemlji, ovaj sport se razvijao i u svetu, a kona?nu potvrdu i priznanje dobio je 1964. godine uvr?tavanjem u zvani?ni program Olimpijskih igara.

 

Najve?i uspeh na?ih odbojka?a vezuje se upravo za Olimpijadu i osvajanje zlatne medalje 2000. godine u Sidneju. Nakon toga su se re?ale medalje, a sve na?e selekcije su stigle u sam vrh svetske odbojke. Izdvajamo kadete koji su postali dvostruki Svetski ?ampioni, zatim seniorke koje su se okitile bronzom na Svetskom prvenstvu i postale Evropske prvakinje, kao i seniore, dvostruke Evropske ?ampione.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ossrb/public_html/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Pro?itano 15761 puta