Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ossrb/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 763

Re?nik odbojka?ke terminologije (A-N)

Odbojka?ki re?nik je namenjen svim zaljubljenicima u odbojku. Cilj ovog re?nika je razja?njenje pojmova sa kojima se susre?emo pri pra?enju odbojka?kog me?a. Fond termina nije kona?an i stalno se uve?ava. Ako i Vi i imate neku nedoumicu, predlo?ite termin koji biste voleli da Vam razjasnimo i neki od na?ih stru?njaka ?e na najbolji na?in definisati i Va? zadati pojam.

Predloge za nove odrednice re?nika ?aljite na Ova adresa el. po?te je za?ti?ena od spambotova. Omogu?ite JavaScript da biste je videli..

Aa
? akcija (radnja, delatnost, delanje, dejstvo) ? organizovani vid izvo?enja neke aktivnosti u okviru institucionalizovanog sistema, koja je usmerena ka postizanju nekog zajedni?kog cilja. Prevedeno na jezik sporta, akcija je organizovana delatnost tima (ekipe) u cilju ostvarivanja pogodnih uslova za postizanje poena (akcije u odbrani i akcije u napadu). Najva?niji uslov za to je motivacija i li?ni doprinos  pojedinaca socijalne zajednice, odnosno ekipe.
[def. prof. dr Goran Ne?i?]
? alma ? razlikujemo tri vrste napada zavisno od brzine dignute lopte. Prvi tempo je najbr?i, a slijede ga drugi, ne?to sporiji, kojim se napada uglavnom sa krajeva mre?e ili iz druge linije, i tre?i tempo koji je sinonim za  visoke lopte. ,,Alma” je vrsta napada koja pripada prvom tempu u kome napada?  ska?e na sme? prije negoli diza? loptu digne. Svrha dizanja ,,alme”, kao i bilo kog prvog tempa, jeste realizacija napada koji se te?ko blokira zbog brzine izvo?enja. Ni?ta manje va?no nije i kada se ,,alma” zaka?e, a diza? se opredeli za napad sa drugog tempa (npr. iza glave ili sa "pajpa"), jer se u tom slu?aju zadr?ava protivni?ki srednji bloker koji je, ako prati ,,almu”, sad ve? pomeren iz centra. Za razliku od ,,penala” koji se izvodi blizu diza?a, ,,alma” se izvodi na daljini od oko 3 m od diza?a po ?irini mre?e. To je specifi?nost koja srednjem blokeru koji se brani, zbog du?ine puta, ote?ava formiranje dvojnog bloka sa krajnjim blokerom nasuprot napada?a drugog tempa (npr. iza glave). Najbolji primer ekipe koja puno koristi ,,almu”  kao vrstu napada je Olimpijski pobednik iz 2008. godine reprezentacija SAD. Naziv  za ovu vrstu napada razli?it je u raznim zemljama. U Italiji ga nazivaju "sette" (sedam), a Amerikanci ga ozna?avaju kao 31. U ?paniji se tako?e zove kao kod nas - ,,alma”.
[def. Igor Kolakovi?]
? antena ? savitljiva ?ipka duga 1,80 m i pre?nika 10 mm, napravljena od fiberglasa ili sli?nog materijala. Antena je u?vr??ena za spoljnu ivicu svake bo?ne trake. Antene su postavljene na suprotnim stranama mre?e. Gornjih 80 cm svake antene se prostire iznad mre?e i ozna?ene su trakama razli?itih boja, najbolje crvenim i belim. Antene se smatraju delom mre?e i bo?no ograni?avaju prostor za prelaz lopte. U slu?aju da lopta tokom akcije dodirne antenu, gubi se poen. 
[def. FIVB - Pravila igre]
? anticipacija ? prema op?toj definiciji anticipacija je nastala od latinske re?i "anticipare", ?to zna?i unapred uzeti, predvideti. Odbojka?ka definicija za anticipaciju je sposobnost igra?a da predvidi, tj. odredi smer kretanja lopte, dovoljno pre nego ?to je lopta pre?la mre?u (u trenutku udarca protivnika), kako bi imao dovoljno vremena da se pripremi za odigravanje te lopte. Najbolji primer za ilustraciju zna?enja pojma anticipacija je posmatranje dva igra?a. Jedan sti?e lopte s lako?om i ima se utisak da sve lopte dolaze ta?no k njemu, a drugi se prenapre?e od tr?anja, ali su mu pojedine lopte nedosti?ne. To najbolje odre?uje igra?a koji poseduje anticipaciju i onog koji je nije razvio ili barem ne u dovoljnoj meri. Za?to je anticipacija toliko va?na? Odgovor je sasvim jasan. Nema dobrog igra?a koji nema dobru anticipaciju, a evo i razloga za to:
- odbojka?ka lopta mo?e dosti?i brzinu blizu 180km/h,
- kontakt lopte i odre?enog dela tela, koji odigrava loptu je veoma kratak: oko 1/180 sekunde,
- kod udaraca s rotacijom (sme? i sme? servis) lopta se okrene i do 50 puta u sekundi,
- reakcija ?oveka je najmanje 0,18 sekundi,
- da bi se lopta odigrala potrebno je ispoljiti pravilnu tehniku.
?to igra? ima vi?e vremena za pripremu, tim mo?e izvest kvalitetnije odigravanje (u tehni?kom i takti?kom smislu).
Osnovne komponente  koje ?ine dobru anticipaciju su:
- opa?anje – gledanje,
- alertnost – maksimalna spremnost u svakom trenutku,
- iskustvo
,
- intelektualne sposobnosti.
[def. prof. dr Goran Ne?i?]
? antidoping m skup mera koje se preduzimaju radi kontrole igra?a na kori??enje nedozvoljenih sredstava. Antidoping kontrole mo?e vr?iti FIVB u toku takmi?enja, tj. nakon utakmica, zatim WADA (Svetska antidoping agencija), kao i lokalne, nacionalne antidoping agencije.
? as m direktan poen iz servisa, nevezano za to da li je protivni?ki igra? na prijemu dotakao loptu ili ne.
   ? as kontra ? situacija kada nakon lo?eg prijema (ili odli?nog servisa) lopta pre?e na stranu terena ekipe koja je izvela servis. Zavisno od brzine i visine lopte koja prelazi mre?u iz prijema servisa, "as kontra" mo?e da se realizuje: napadom, kao prvim kontaktom igra?a na mre?i ekipe koja je servirala; ili da se posle dodavanja kontre i dizanja ovaj deo igre zavr?i napadom. As kontra je jedan od delova faze igre koju nazivamo fazom kontranapada.
[def. Igor Kolakovi?]
? aut (eng. van, izvan, napolju) m jedan vid neuspe?ne akcije koja rezultuje poenom za protivni?ku ekipu. Lopta je ''u autu'' kada:
- deo lopte koji dodiruje pod je potpuno izvan grani?nih linija;
- dodirne predmet izvan terena, plafon ili osobu koja nije u igri;
- dodirne antenu, kanape i sajle koji dr?e mre?u, stubove ili samu mre?u izvan bo?nih traka;
- prelazi vertikalnu ravan mre?e, bilo delimi?no bilo potpuno izvan prostora za prelaz, osim u slu?aju kada
lopta koja je pre?la ravan mre?e ka protivni?koj slobodnoj zoni, potpuno ili delimi?no, kroz spoljni prostor, a igra? ne dodirne protivni?ko polje ili kada lopta koja je vra?ena, ponovo prelazi ravan mre?e potpuno ili delimi?no kroz spoljni prostor na istoj strani terena.
-u celosti pro?e kroz prostor ispod mre?e.
[def. FIVB - Zvani?na pravila igre]
 
Bb
? blok m elemenat igre u odbrani, kada igra? (ili vi?e njih) tima koji se brani ska?e "na mre?i" i pru?a ruke uvis stvaraju?i prepreku za loptu koju upu?uje napada?. Blok, kao odbrambeni zadatak ekipe, stoji na granici svoje postave i olak?ava ostalim igra?ima da budu uspe?ni u odbrambenim zadacima ili odbrani od napada, bilo prvog tempa, korekcije ili raznih drugih kombinacija. Blok je jedan je od najzna?ajnih vidova odbrane. Samo je igra?ima prednje zone dozvoljeno da izvedu akciju blokiranja. Smatra se da je blok, odnosno akcija blokiranja, izveden kada bloker dodirne loptu. Prilikom blokiranja, igra?i mogu postaviti svoje ?ake i ruke preko mre?e, pod uslovom da to ne ometa protivnikovu igru. Nije dozvoljeno dodirnuti loptu preko mre?e sve dok protivnik ne izvede udarac u napadu. Dodir bloka se ne ra?una kao odigravanje ekipe. Zato, posle dodira bloka ekipa ima pravo na jo? tri odigravanja da bi vratila loptu. Prvo odigravanje posle bloka mo?e da izvede bilo koji igra?, uklju?uju?i onoga koji je dodirnuo loptu u bloku. Zabranjeno je blokirati protivni?ki servis.

trojni-blok dvojni-blok  blok-nikolic

U zavisnosti od  broja igra?a koji blokiraju, blok mo?e biti: a) 1 na 1; b) dvojni; c) trojni.
[def. FIVB - Pravila igre, OSS]
    ? aktivni blok, neutralizuje protivni?ki napad ve? na mre?i i osvaja direktan poen [def. Igor Kolakovi?].
   ? pasivni blok, amortizuje, ubla?uje napad protivnika, omogu?avaju?i olak?anu odbranu polja i zadr?avaju?i loptu na svojoj strani terena uz mogu?nost organizacije faze kontranapada. V. upasiviti [def. Igor Kolakovi?].
    ? plasirana u blok, napada? plasira loptu u blok kada je iz nekog razloga (lo?eg dizanja ili njegovog polo?aja) spre?en da sme?uje, ili procenjuje da bi to bilo kontraproduktivno. Pozitivan rezultat plasirane lopte u blok za ekipu koja napada je blok aut. jovana-plasirana
     ? blok aut, kada lopta koja se odbije od bloka padne izvan linija terena, ?to prouzrokuje poen za protivni?ku ekipu.
? bloker m igra? ?ija je prvenstvena uloga u timu da blokira protivni?ke napade. Mo?e da ima i napada?ku ulogu kod odigravanja tzv. penala.

Blok-Rasic  napad-stefana  PENAL - POTKE

Cc
??
??
Dd
? Data Volley program za prikupljanje statisti?kih podataka i analizu u?inka ekipe i pojedinaca. Koriste ga statisti?ari ekipa. Obavezan je kao zvani?ni program za vo?enje statistike na utakmicama pod okriljem CEV-a. Kliknite OVDE da biste posetili zvani?ni sajt firme koja proizvodi ovaj program.
? diza? m osnovni organizator igre od koga ekipa najvi?e zavisi, jer njegova je gotovo svaka druga lopta. Smatra se da organizuje uglavnom napad, ali on je u isto vreme i igra? odbrane, bloka i server, tako da je najrelevantnija figura u timu, pogotovo u tzv. sistemu 5-1 (5 igra?a razli?itih profila i 1 diza?) koji je dominantan u modernoj odbojci. Nazivaju ga jo? i tehni?arom.
[def. Lazar Grozdanovi?]

dizanje - maja

? dizanje s potez odbijanja lopte sa dve ruke iznad glave kojim se name?ta sme?. To je gotovo uvek drugi kontakt sa loptom ekipe koja napada. Izvodi ga diza?, odnosno tehni?ar, mada u odre?enim slu?ajevima, kada ovaj nije u mogu?nosti, mo?e i neki drugi igra? (osim libera kada je u "tri metra").

? doktor m doktor ili lekar reprezentacije je ?lan stru?nog ?taba sa specifi?nim zadu?enjima i visokim stepenom odgovornosti. Zajedno sa svim ?lanovima stru?nog tima on ima aktivnu ulogu u planiranju i izvr?avanju svih aktivnosti reprezentacije.
Za kvalitetan rad u reprezentaciji neophodno je da lekar ima specijalisti?ko obrazovanje, da vlada svim ve?tinama i poseduje iskustvo iz oblasti medicine sporta.
Ulogu lekara u reprezentaciji najjednostavnije mo?emo sagledati kroz slede?e segmente njegovih aktivnosti :
- rad sa sportistima,
- saradnja sa ?lanovima stru?nog tima reprezentacije (treneri, fizioterapeuti, maseri, administratori i dr.),
- saradnja sa lekarima zdravstvene komisije Saveza i lekarima konsultantima,
- saradnja i ?lanstvo u doma?im i me?unarodnim asocijacijama medicine sporta,
- kontinuirana edukacija,
- po?tovanje eti?kog kodeksa,
- aktivnosti na putovanjima,
- saradnja sa medijima.
[def. dr Ljuban Martinovi?] 
? doping m kori??enje nedozvoljenih sredstava (medikamenata, napitaka i sl.) u cilju pobolj?avanja performansi na terenu.
? dres m zvani?na jednoobrazna uniforma u kojoj nastupaju svi igra?i jedne ekipe, osim libera koji se mora razlikovati od ostatka tima, naj?e??e koriste?i dres iz druge garniture (koji je druge boje). U svakodnevnom govoru, dresom se smatra gornji deo uniforme, odnosno majica. Svaka ekipa mora imati minimum dve garniture dresova, a na ve?im takmi?enjima tri su obavezne. Na?e odbojka?ke reprezentacije nastupaju u garniturama dresova plave, bele i crvene boje.
? dupli (dvostruki) kontakt spada u gre?ke odigravanja loptom i ka?njava se poenom za protivnika. De?ava se kada igra? ili igra?ica odigra loptu dva puta uzastopno ili lopta uzastopno dodirne razli?ite delove tela.
D?d?
??
Ee
? ekipa (fr. skup igra?a ili igra?ica koji nastupaju kao celina) ? u ?irem smislu, podrazumeva kako igra?e, tako i ?lanove stru?nog ?taba. Ekipa se mo?e sastojati od 12 igra?a (na nekim takmi?enjima poput Svetskog prvenstva i 14, od ?ega su 2 rezerve), jednog trenera, jednog pomo?nika trenera, jednog fizioterapeuta (masera) i jednog doktora. Za FIVB, svetska i zvani?na takmi?enja lekar mora biti prethodno akreditovan od strane FIVB. Za FIVB i svetska takmi?enja za seniore, ekipa se mo?e sastojati od najvi?e ?etrnaest (14) igra?a, sa najvi?e dvanaest (12) regularnih igra?a. Jedan od igra?a, izuzev libera, kapiten je ekipe i mora biti ozna?en u zapisniku. Samo igra?i upisani u zapisnik mogu u?i u teren i igrati utakmicu. Kada trener i kapiten ekipe potpi?u zapisnik sastav ekipe upisan u zapisnik se vi?e ne mo?e menjati.
[def. FIVB - Pravila igre]
Na zvani?nim takmi?enjima, ekipi se dodaju i statisti?ar, timski novinar i tim menad?er.
Ff
Gg
? gre?ka ? 1. svaki postupak u toku igre koji nije u skladu ili je u suprotnostima sa zvani?nim Pravilima igre propisanim od strane Svetske odbojka?ke federacije (FIVB) 2. individualni ili kolektivni potez jedne ekipe koji je rezultirao gubitkom poena.
   ? gre?ka u rotaciji u?injena je kada servis nije izveden u skladu sa redosledom rotacije [def. FIVB - Pravila igre].
? generalni tehni?ki sastanak je skup koji se odr?ava obi?no dan pred po?etak takmi?enja. Na njemu u?estvuju svi zvani?nici (delegati, sudije, predstavnici organizatora), kao i treneri, doktori i tim menad?eri svih ekipa u?esnica. Na sastanku se potvr?uje validnost svih igra?a koji su prijavljeni za utakmice i daju se op?te informacije oko procedura vezanih za funkcionisanje ekipa na takmi?enju.
Hh
Ii
? igra? m osoba koja se bavi nekim sportom, aktivno u?estvuje u zvani?nim sportskim nadmetanjima ili utakmicama i ?lan je neke ekipe.
  ? igra? zadnje i prednje linije, ova podela je uslovljena trenutnom rotacijom na terenu. Oni igra?i koji se nalaze unutar 3 metra od mre?e predstavljaju igra?e prednje linije, dok su oni izvan nje igra?i zadnje linije. Ako je napada? u rotaciji igra? zadnje linije, on prilikom sme?a mora da se odrazi izvan zone koju ome?uje linija od 3 metra, pri ?emu ne sme ni da je nagazi. Ako je diza? u rotaciji igra? zadnje linije, on ne sme da blokira protivni?ki napad, ali sme da se kre?e unutar zone od 3 metra.
? isklju?enje s jedna od sankcija koju odre?uje prvi sudija pokazivanjem crvenog i ?utog kartona zajedno, prema svojoj proceni i u zavisnosti od ozbiljnosti prekr?aja. ?lan ekipe koji je sankcionisan isklju?enjem ne mo?e igrati do kraja seta i mora ostati da sedi u kaznenom prostoru. Isklju?eni trener gubi pravo da interveni?e u setu i mora sedeti u kaznenom prostoru. Razlikujemo isklju?enje kao bla?u kaznu od odstranjenja koje ozna?ava gubitak prava na u?estvovanje u utakmici do kraja. Vidi karton.
[def. FIVB - Zvani?na pravila igre]
Jj
Kk
? kapiten m kapiten ekipe i trener su odgovorni za pona?anje i disciplinu ?lanova svoje ekipe. Libero igra?i ne mogu biti kapiteni ekipe. Za vreme utakmice, kapiten ekipe je kapiten u igri dok je na terenu. Kada kapiten ekipe nije na terenu, trener ili kapiten ekipe mora odrediti drugog igra?a na terenu, ali ne libera, koji ?e preuzeti ulogu kapitena u igri. Kapiten u igri obavlja tu ulogu dok ne iza?e sa terena zamenom igra?a ili dok se ne vrati kapiten ekipe ili dok se ne zavr?i set. Kada je lopta van igre, samo je kapitenu u igri dozvoljeno da se obrati sudijama, i to: da bi zamolio za obja?njenje o primeni ili tuma?enju Pravila igre kao i da bi preneo zahteve ili pitanja svojih saigra?a, u odsustvu trenera da tra?i tajm-aute i zamene igra?a, ili da bi zamolio za:
a) odobrenje za potpunu ili delimi?nu zamenu opreme,
b) proveru pozicija ekipa,
c) proveru poda, mre?e, lopti itd.
   ? primedba kapitena, ako se kapiten u igri ne sla?e sa obja?njenjem prvog sudije, on mo?e odlu?iti da ulo?i protest protiv odluke sudije i to ?ini podizanjem ruke i prilaskom glavnom sudiji, ali u tom slu?aju odmah mora obavestiti prvog sudiju da zadr?ava pravo da na kraju utakmice, u Zapisnik, upi?e zvani?an protest.
   ? potpis kapitena, na kraju utakmice kapiten ekipe zahvaljuje sudijama i potpisuje Zapisnik radi potvrde rezultata utakmice; ako je na vreme obavestio prvog sudiju, mo?e da potvrdi i upi?e u Zapisnik zvani?an protest u vezi sa tuma?enjem ili primenom Pravila igre od strane sudije.
[def. FIVB - Zvani?na pravila igre]
? kontranapad m napad koji izvodi ekipa koja je servirala.
? koreja ? specifi?an oblik napada u ?enskoj odbojci, koji nije zastupljen u mu?koj najvi?e iz razloga ?to se kod mu?kih ekipa na korekciji nalaze igra?i koji iz prve i druge linije napadaju veoma jako. Kod ?ena to nije slu?aj zbog same fizi?ke konstitucije koja je mnogo slabija negoli kod mu?karaca. Zbog toga se javila potreba za jednom karakteristi?nom vrstom napada iz Zone 2, u situaciji kad je korektor u drugoj liniji. U tom slu?aju, srednji bloker napada iz Zone 2 na specifi?an na?in jer se odraz radi sa jednom nogom. U vrhunskim ?enskim timovima je to dovedeno do savr?enstva i u mnogim selekcijama predstavlja osnovni napad kada ekipa ima dobar prijem servisa. Koreja je vrlo te?ka za blokiranje jer napada? ne ska?e i ne doska?e na isto mesto, ve? sa tim odskokom jednom nogom u vazduhu menja poziciju. Efekat ove akcije je dodatno poja?an izuzetnom brzinom jer predstavlja tempo napad. Jedna od najboljih igra?ica na svetu koja posebno dobro izvodi ovu vrstu napada je Simona ?oli, sednji bloker italijanske reprezentacije. U na?oj odbojci bilo je nekoliko igra?ica poznatih po tome, pre svih Branka Sekuli?, Mira Golubovi?, i naravno Vesna ?itakovi?, ?ijim je povla?enjem na?a ekipa gotovo izgubila tu vrstu napada.
[def. Zoran Terzi?]
? korektor m u sistemu igre 5-1, koji se danas naj?e??e sre?e u mu?koj odbojci, igra? koji se nalazi u paru po dijagonali (na suprotnim stranama) sa diza?em, na?om odbojka?kom terminologijom zove se korektor. Koren njegovog naziva je verovatno u ulozi koju ima. Osim ?to u?estvuje u napadu iz idealnih situacija, njegov doprinos je najvredniji kada izvr?ava korekciju napadom ,,te?kih lopti” dignutih iz lo?ijih prijema i te?kih odbrambenih situacija. U procentu realizacije takvih lopti, kojih na utakmici ima puno, ?esto je klju? krajnjeg ishoda me?a i zato je uloga korektora izuzetno va?na.
U drugim zemljama naziv za igra?e na ovoj poziciji je drugaciji. Italijani ga zovu "opposto" (suprotan), u engleskoj terminologiji  je "opposite hitter" (suprotan napada?), a u nekim zemljama ga zovu i "dijagonala".
U principu, ovaj igra? ne u?estvuje u prijemu servisa ve? u toj fazi igre u?estvuje u napadu iz prve i druge linije (kada je diza? u prvoj liniji), ?to mu je i primaran zadatak. Obi?no to radi sa kraja, sa desne strane terena gledaju?i ka mre?i, iz "Zone 1" (druga linija) i "Zone 2" (prva linija), osim kada se diza? nalazi u "Zoni 1" u fazi prijema servisa,  pa korektor napada sa suprotne strane iz "Zone 4" (prva linija), tj. sa leve strane terena.
U fazi odbrane se nalazi tako?e sa desne strane terena, u bloku u "Zoni 2" i u odbrani polja u "Zoni 1".
Korektor je najmo?niji napada? tima, pa zato i dobija ubedljivo najve?i broj lopti u napadu. Pravi je atleta pa su u skladu sa tim njegova konstitucija i psiho-fizi?ke i motori?ke mogu?nost kako bi mogao da izdr?i ?itav me? sa ujedna?enim ritmom i intezitetom.
Mi imamo sre?u da je u na?oj reprezentaciji igralo i jo? uvek igra nekoliko sjajnih korektora: Ivan Miljkovi?, verovatno najbolji na svijetu u svoje vreme, i veoma perspektivni Aleksandar Atanasijevi? i Sa?a Starovi?. Svi ovi korektori, osim navedenih karakteristika, poseduju i visok kvalitet u ostalim elementima (servis, blok, odbranu), a pre svega lucidnost, kreativnost i karakter, ?to ih ?ini posebnijim i boljim od ostalih.
[def. Igor Kolakovi?]
? kuvanje s jedna vrsta finte u napadu, kada tehni?ar (diza?) odlu?i da van pravila tri odigravanja ubrza akciju i ve? drugim kontaktom napadne protivni?ki teren i osvoji poen. Tehni?ar plasira loptu u nebranjeni deo protivni?kog polja, umesto da je prosledi svom napada?u na sme?. Dobar tehni?ar izvodi ovaj potez neo?ekivano, preduzimaju?i sve radnje kao da ?e normalno da digne loptu svom saigra?u, a zatim je u poslednjem trenutku, jednom rukom, uputi u protivni?ko polje. Zbog toga se kuvanje vrlo te?ko brani. Ipak, igra?i u odbrani ponekad uspevaju "upija?em" da "izvade" ovakve lopte, pogotovo ako je tehni?ar neiskusan. Ovaj potez posebno efektno izvodi na? proslavljeni reprezentativac Nikola Grbi?.

kuvanje

Ll
? libero m (it. libero - slobodan) igra? koji slobodno mo?e da se kre?e po svim zonama terena. Glavna funkcija ove pozicije u timu je odbrana u polju i prijem servisa. Dakle, libero je odbrambeni igra? koji mo?e slobodno da se kre?e u polju, a od ostalih saigra?a se razlikuje po boji dresa. Libero izlazi iz igre kada servira igra? kojeg on menja u drugoj zoni. Ta izmena se ne ra?una u ograni?eni broj zamena koje svaki tim ima u okviru jednog seta. Jedini uslov je da se igra? kojeg libero menja mora vratiti u igru kada ovaj izlazi. Libero se u tim situacijama obi?no menja sa nekim od blokera. Libero ne mo?e da servira, blokira niti napada loptu iznad mre?e, a ne mo?e ni dizati iznad glave unutar tri metra od mre?e, jer u tom slu?aju napada? ne sme napadati loptu iznad gornje sajle. Libero, zbog svega navedenog, ne sme imati poen u toku utakmice.
? linija ? ozna?ava teren. Sve linije su ?iroke 5 cm. Moraju biti svetle boje, razli?ite od boje podloge i svih ostalih linija. Uglavnom su bele.
  - grani?ne linije,  dve bo?ne i dve osnovne linije ozna?avaju teren. Obe bo?ne i obe osnovne linije su ucrtane unutar dimenzija terena.
  - srednja linija, osa srednje linije deli teren na dva jednaka polja, dimenzija 9 x 9 m. Srednja linija, svom svojom ?irinom, ra?una se kao sastavni deo i jednog i drugog polja. Ova linija se prostire ispod mre?e od jedne do druge bo?ne linije.
  - linija napada, u oba polja linija napada, ?ija je zadnja ivica ucrtana 3 m od ose srednje linije, ozna?ava prednju zonu.
  - linija za trenere,
isprekidana linija koja se produ?ava od linije napada do osnovne linije polja, paralelna bo?noj liniji i od nje udaljena 1,75 metara. Sastavljena je od linija du?ine 15 cm ucrtanih na udaljenosti 20 cm jedna od druge da bi ograni?ile prostor za delovanje trenera
.
? linija? m v. sudija -> linijski sudija.
? lopta ? predmet, osnovno sredstvo za igru. Lopta je okrugla, napravljena od meke prirodne ili sinteti?ke ko?e, sa ''du?icom'' od gume ili sli?nog materijala. Boja mo?e biti jednoobrazno svetla ili kombinacija boja. Sinteti?ka ko?a i kombinacija boja lopti koje se koriste u me?unarodnim zvani?nim takmi?enjima mora biti u skladu sa FIVB standardima. Obim lopte iznosi 65-67 cm a te?ina 260-280 g. Unutra?nji pritisak iznosi od 0,30 do 0,325 kg/cm2 (4,26 - 4,61 psi) (294,3 - 318,82 mbar ili hPa.
[def. FIVB - Pravila igre] -  
Ljlj
Mm
max m tempo lopta za krajnjeg sme?era koja se koristi pri idealnom prijemu servisa da bi se napada?u omogu?io lak?i napad i da bi se protivniku ote?alo formiranje odbrane. Nikola Grbi? je poznat po tome da izuzetno kvalitetno igra "max" na krajeve, odnosno na pozicije 2 i 4.
[def. ?eljko Bulatovi?]
? maska ? v. zaklon.
mre?a ? postavljena vertikalno iznad srednje linije, njen vrh se nalazi na visini od 2,43 m za mu?karce i 2,24 m za ?ene. Njena visina se meri na sredini terena. Visina mre?e (iznad bo?nih linija) mora biti potpuno jednaka i ne sme prelaziti propisanu visinu za vi?e od 2 cm. Mre?a je 1m ?iroka i 9,50 do 10 m duga (po 25 do 50 cm sa svake strane bo?nih traka), napravljena od crnih kvadratnih polja stranice 10 cm. Na njenom vrhu se nalazi horizontalna traka, ?irine 7 cm, napravljena od dvostruko presavijenog belog platna, pri?ivenog celom du?inom mre?e. Na svakom kraju trake su rupe, kroz koje prolazi kanap, koji vezuje traku za stubove i dr?i gornji deo mre?e zategnutim. Kroz traku je provu?ena savitljiva ?ica (sajla) koja vezuje mre?u za stubove i zate?e njen gornji deo. Na dnu mre?e je jo? jedna horizontalna traka, ?irine 5 cm, sli?na onoj na vrhu mre?e kroz koju je provu?en kanap. Taj kanap vezuje mre?u za stubove i zate?e njen donji deo.
[def. FIVB - Pravila igre]
Nn

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ossrb/public_html/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Pro?itano 30947 puta